הסכם משתמש

 
1. מבוא
1. 1.  הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין שני מרגולין, בעלת אתר האינטרנט www.emushfashion.co.il  (להלן: “האתר”) או חליפיהם (להלן: “בעלת האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר. 
1.2   גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.3   המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 1.4  האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2. תנאי שימוש
2.1  לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
2.2  הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
2.2.1 גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
 2.2.2  מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
2.2.3 העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
2.2.4 ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.3 בעלת האתר שומרים לעצמם את הזכות:
2.3.1  למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי.
2.3.2 להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3. חשבון משתמש
3.1  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.3.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם למנוע גישה לשירותים מסוימים מגולשים אשר לא נרשמו לאתר, או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר, או בכלל.
3.2    מובהר כי אף שבעלת האתר נוקטית באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש. 
3.3   הגולש מתבקש להודיע לבעלת האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
3.4  הגולש מאשר לבעלת האתר לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים אשר מסר לבעלת האתר, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר, הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 15 להסכם זה, וכן מידע שיווקי.

4. מדיניות החזרות וביטולים
4.1   ביטול עסקה אשר נעשתה בין הגולש לבעלת האתר, או החזרת מוצר כתוצאה מעסקה זו, ייעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”), בלבד.
4.2 ל אף האמור בסעיף קטן 1 ובמידה ובחר הגולש שלא לממש זכויותיו להשיב את המוצר תחת חוק הגנת הצרכן, יהא הגולש רשאי להשיב מוצר שנרכש במסגרת האתר (להלן: “המוצר”) בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים:
4.2.1 המוצר התקבל חזרה לבעלת האתר תוך 30 ימים מיום הרכישה (או פרק זמן אחר, ככל וצוין בדף המוצר טרם או במועד השלמת הרכישה), כשהוא באריזתו המקורית, שלם, ללא פגם או בלאי ומבלי שנעשה בו שימוש (למעט מדידתו ובחינת התאמתו באופן סביר ואחראי לצרכי הרוכש).
4.2.2 הזיכוי ייעשה (א) במתן זיכוי לשם רכישת מוצרים באתר בשיעור המחיר הכולל אשר שולם עבור המוצר (“מחיר המוצר”), למימוש על ידי הגולש תוך 24 חודשים ממועד השבת המוצר, או (ב) לבקשת הגולש בכתב במועד השבת המוצר, בכסף, באמצעות אמצעי התשלום אשר שימש את הגולש לרכישת המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח- לפי הנמוך מביניהם.

5. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
5.1  שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
5.2 באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
5.3 באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

6.  העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלת האתר, ומי מטעמה בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

7. הגבלת אחריות לנזקים
מובהר כי בעלי האתר לא  יישאו בכל אחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר יתכן וייגרמו לגולש או מי מטעמו המשתמש במוצר.

8.  העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
8.1 פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה על ידי בעלת האתר או בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף.
8.2 הגולש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות על ידי בעלת האתר, לרבות בקשר למיקומן. למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ופרסומות מוצגות בחסות שירות חיצוני, לבעלת האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
8.3 חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלת האתר לא בחנה אתרים אלו ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
8.4 יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

9.   העדר אחריות לפעולות גולשים
9.1 במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 10 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: “תוכן גולשים")
9.2 מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלת האתר אינה יכולה לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא תהא אחראית לתוכן הגולשים המוצג באתר.

10. העלאת תוכן גולשים
10.1 הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלת האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
10.2 הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
10.3 בעלת האתר אינה מתחייבת להציג את התוכן המועלה ושומרתעל זכותה לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף 2.5 להסכם זה.
10.4 הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו, אך מעניק רישיון, לא בלעדי, בלתי הדיר ושאינו מוגבל בזמן, לבעלת האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט. למען הסר ספק, מודגש כי הרישיון כאמור אינו מותנה במתן גישה לגולש לשירותי האתר.
10.5 מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

11. הודעה על תוכן מופר
בעלת האתר אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל אודה לכם את תפנו את תשומת לבי באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא”ל emushmail@gmail.com

12. זכויות יוצרים והרשאות שימוש

זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלת האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

13. סימני המסחר
13.1 סימן המסחר "אמווש" ו/או "אמווש- תכשיטים לאם ולתינוק" משמש את בעלת האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותה המפורשת.
13.2 יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

14. פרטיות
14.1 להלן מדיניות בעלי האתר ביחס להגנת הפרטיות באתר:
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:
14.1.1 מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת הרכישה – מידע  זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום אשר שימשו אותך, נתונים אישיים וכן הלאה.
14.1.2 מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.
14.2 רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, בעלת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
14.3 מאגר המידע
הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר  ובאחריותם.
14.4 השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:
14.4.1 שימוש תקין בשירותים השונים באתר.
14.4.2 שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
14.4.3 התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.
14.5 דיוור ישיר
14.5.1 בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.
14.5.2 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
14.5.3 בעלת האתר לא תמסור את את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.
14.6 מסירת מידע לצד ג’
14.6.1 בעלת האתר לא תעביר  לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:
14.6.1.1 כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג’.
14.6.1.2 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלת האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
14.6.1.3 במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
14.6.1.4 במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
14.7 קבצי Cookie
14.7.1 האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
14.7.2 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
14.8 פרסומות של צדדים שלישיים
14.8.1 פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
14.8.2 יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.
14.9     אבטחת מידע
בעלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
14.10 זכות לעיין במידע
14.10.1  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
14.10.2 פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא”ל לכתובת הדוא”ל emushmail@gmail.com
14.10.3 בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

15. שינוי תנאים
15.1 בעלת האתר רשאית לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
15.1.1 לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
15.1.2 איןבשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
15.2 באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
15.3 בסעיף זה, “שינויים מהותיים” הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו הקיימות על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

16.     הצעות והערות
בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: “הצעות”) מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג’.

17.     שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, כתוצאה מדרישה, תביעה או טענה בקשר לפעולות הגולש באתר, מסירת מודעת פרסום להצגה באתר, שיתוף פעולה עם גולש אחר או בקשר לפעולות כאמור.

18.     ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר לגולש, העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

19.     הודעות
הודעה אשר נשלחה לכתובת הדוא”ל אשר סופקה על ידי הגולש, תחשב כהגיעה ליעדה ביום העסקים העוקב לשליחת ההודעה.

20. משלוחים ואספקה:
20.1  אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות  דואר רשום, דואר שליחים או באמצעות איסוף עצמי מהסטודיו הביתי של בעלת האתר.
20.2 סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. 
20.3משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומד על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע ההזמנה.
20.4 שיטת משלוח איסוף עצמי  -  בעבור שיטת משלוח זו לא ייגבה תשלום מהלקוח. האיסוף בתיאום מראש מול בעלת האתר.
20.5 בעלת האתר אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות
20.6. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. 
20.7 מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. 
20.8 ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה. 

21. הגבלת גיל
21.1הגולש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרשת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותו. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;
21.2 הגולש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
21.3 הגולש הוא  הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.


 


 
x

#{title}

#{text}

#{price}